top of page

Normativa

Qui som?

Normativa

Aquest és un document que estableix els punts clau que han de guiar la nostra relació com a membres del Club. Entenem com a membres del Club a pares, jugadors, entrenadors, membres de la Junta i totes aquelles persones que fan possible que el nostre projecte en comú sigui una realitat. Dir que el nostre club, el Club Bàsquet Sant Celoni és una entitat que té com a objectiu la formació d’esportistes en l’esport del basquetbol i dotar d’aquesta manera d’una pràctica esportiva i un dinamisme esportiu i social al poble. Per assegurar un bon funcionament de la mateixa Entitat així com vetllar per a que aquesta acompleixi amb la seva missió és imprescindible establir aquest recull de drets i deures.

NORMA n.1

Cada jugador/pare/entrenador representem al Club i en donem la imatge del mateix. Vetllem perquè aquesta sigui la del respecte als rivals, àrbitres, instal·lacions, companys i la disciplina i treball de grup. Qualsevol falta de disciplina i/o comportament impropi per part dels jugadors, serà tingut en compte per la comissió disciplinària.

NORMA n.2

La signatura de la fitxa federativa representa un acord entre el jugador o entrenador, el Club i la Federació Catalana de Basquetbol per desenvolupar aquesta activitat esportiva durant tota una temporada (Setembre fins Juny). Ser jugador del Club implica comprometre’s a la participació a entrenaments i partits. Sota qualsevol situació que impedeixin l’assistència a entrenaments i/o partits cal comunicar-ho i acordar-ho amb l’entrenador. En el cas de negligència per part dels jugadors, l’equip tècnic i/o Comissió Disciplinària prendrien les mesures correctores oportunes.

NORMA n.3

Els jugadors estan obligats a assistir amb l’equipament del Club als entrenaments i partits, no és vàlida cap d’altra. Així com mantenir la puntualitat tant en els entrenaments com en els partits. La manca de compliment d'aquestes obligacions poden donar lloc a suspensions temporals de l'activitat esportiva.

NORMA n.4

Tant jugadors com entrenadors som responsables del bon ús dels materials que el Club disposa. Aquell jugador o entrenador que per negligència o mala fe malmeti o perdi el material s’haurà de fer càrrec del cost de la seva reposició o reparació i, si la Comissió Disciplinària ho considera, rebre la sanció corresponent.

NORMA n.5

Tant el manteniment com el control de les instal·lacions esportives que usa el Club són responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Celoni en tant que n’és l’òrgan gestor i que és de titularitat pública. El Club Bàsquet Sant Celoni n’és un usuari.

NORMA n.6

El Club disposa d’una Assegurança mèdica per a tots els jugadors federats (no inclou els jugadors d’escoleta). També disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir possibles sinistres que es puguin produir durant la pràctica esportiva.

NORMA n.7

L’objectiu dels entrenadors és fonamentalment el de formar als jugadors i fer-los fruir de la pràctica esportiva, així com assegurar uns determinats resultats d’aprenentatge i competitius en els diversos equips, que a mesura que són de categories superiors tindran més importància. Tenint en compte aquests principis, les sancions federatives imposades a jugadors o entrenadors seran responsabilitat de cadascú, i per tant anirien al seu càrrec.

NORMA n.8

El jugador, i la seva família o tutors en el cas de que aquest sigui menor d’edat, es comprometen a pagar les quotes que el Club estableix per a realitzar la pràctica esportiva.

NORMA n.9

El Club és un conjunt d’equips i per tant, tot jugador és susceptible de ser convocat per ajudar a l’equip superior de la seva categoria (participar tant en entrenaments com també partits). Ha d’existir un motiu justificat per a no acudir a la convocatòria de l’equip superior que caldrà comunicar a l’entrenador o coordinador.

NORMA n.10

Tenint en compte que entrenadors i pares son coresponsables de l’educació esportiva i integral dels nois/es, es compta amb les famílies pels desplaçaments i per l’elecció d’un Delegat d’equip.

NORMA n.11

De conformitat amb el que estableix el nou Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable des del 25 de Maig, ens correspon informar-li sobre com tractem les seves dades personals en el següent link: https://bit.ly/2JTRAta

NORMA n.12

Autoritzo al Club Bàsquet Sant Celoni a la publicació de la imatge del seu fill/a com a jugador/a de dita Entitat per a finalitats publicitàries, informatives o lúdiques del propi Club.

NORMA n.13

Autoritzo al meu fill/a a viatjar amb el vehicle d'un responsable o familiar proper al club en els desplaçaments on em sigui impossible fer-ho personalment.

Així, mateix, allibero i eximeixo de tota responsabilitat, tant al Club com a les persones majors d'edat que, voluntàriament, puguin acompanyar el/la en els esmentats desplaçaments, en especial els conductors dels vehicles particulars que s'utilitzin davant d'un eventual accident. Fitxar pel Club implica que el jugador/ra està assabentat/da d’aquest recull i l’accepta.

bottom of page